Na czym polega zarządzanie i administrowanie nieruchomościami?

Nieruchomości

13-11-2020

Prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości ma ogromne znaczenie dla zachowania jej dobrego stanu, zadowolenia najemców i mieszkańców oraz wyników finansowych. Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami jest skomplikowanym zadaniem, które powinno być realizowane wyłącznie przez specjalistów. Powierzenie profesjonalistom wszelkich związanych z tym czynności stanowi bowiem gwarancję prawidłowego zarządzania nieruchomością raz utrzymania jej w doskonałym stanie technicznym, porządkowym i prawnym.

Jakie czynności obejmuje zarządzanie nieruchomościami?

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami jest realizowane przez licencjonowanych zarządców lub administratorów, którzy dysponują wiedzą, praktycznymi umiejętnościami i doświadczeniem niezbędnymi do prawidłowego pełnienia powierzonych im obowiązków. Zarządzanie nieruchomościami nie jest w pełni tożsame z administrowaniem mimo tego, że obie te funkcje posiadają pewne wspólne elementy. Zarządzanie jest pojęciem szerszym i bardziej złożonym od administrowania. Jest także bardziej wymagające pod względem formalnym, gdyż obejmuje kwestie administracyjno-prawne.

Zarządzanie nieruchomościami jest realizowane przez profesjonalnego zarządcę. Do jego obowiązków należy m. in. reprezentowanie właścicieli nieruchomości przed organami administracji państwowej i przygotowywanie dokumentacji zgodnej z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zarządca może ponadto przygotowywać i opiniować umowy, uchwały, zarządzenia oraz inne akty prawne dotyczące nieruchomości, przygotowywać i zwoływać zebrania wspólnoty, dokonywać płatności w imieniu właściciela oraz opracowywać plany rzeczowo-finansowe. W poczet jego obowiązków wchodzi także sprawowanie bieżącej kontroli nad stanem technicznym nieruchomości i porządkiem w jej obrębie.

Na czym polega zarządzanie i administrowanie nieruchomościami?

Na czym polega administrowanie nieruchomościami?

Administrowanie nieruchomościami jest pojęciem węższym i bardziej ograniczonym pod względem zakresu od zarządzania. Administrowanie, w przeciwieństwie do zarządzania, nie obejmuje zadań związanych z kwestiami prawno-administracyjnymi, ograniczając się do obsługi eksploatacyjnej i technicznej nieruchomości. Administrator prowadzi spisy mieszkańców, czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem nieruchomości, sprawuje pieczę nad prawidłową realizacją umów przez podmioty trzecie świadczące swoje usługi na rzecz nieruchomości oraz udziela właścicielowi informacji w sprawach dotyczących jego kompetencji.

Zadaniem administratora jest także prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej nieruchomości oraz czuwanie nad jej prawidłowym stanem technicznym. W skład tego ostatniego wchodzi organizowanie i sprawowanie nadzoru nad różnego rodzaju pracami technicznymi i konserwacyjnymi – w tym wykonywanie bieżących napraw, remontów, kontroli oraz utrzymanie porządku w obrębie nieruchomości i należących do niej terenów. Administrowanie nieruchomościami w https://integrummanagement.pl/ obejmuje także obsługę finansową, w której skład wchodzi m. in. pobieranie i rozliczanie płatności realizowanych przez najemców oraz przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych.

Podobne artykuły